Антоним антонимы erezhe не Деген

Антоним ереже антоним деген не

  • Мн-маынасы бр-брне арама-арсы олданылатын сздер.
  • Антоним дегенимиз магыналары бир бирине карама карсы келетин создер.Мысалы жаман-жаксы, ак-кара жане тагы баска создер

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *